ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 989,800.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.
          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
          ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.onec.go.th/ หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2668 7123 - 1121 ในวันและเวลาราชการ
          ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือ ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th/ และ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร ได้ดังต่อไปนี้
          1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          3. ขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด