ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 989,800.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

          หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว ได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทาง e-mail ที่ [email protected] หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 668 7123 ต่อ 1335 โทรสาร 02 243 0087 ในเวลาราชการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (15 - 19 พฤษภาคม 2566)

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร ได้ดังต่อไปนี้
          1. (ร่าง) ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          3. (ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด