ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน ๑๓๐ รายการ

ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน ๑๓๐ รายการ

             ด้วย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะทําการขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน ๑๓๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยวิธีขายทอดตลาด ณ สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๑๕ ของระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
             ๑. กําหนด วัน เวลา สถานที่ เสนอราคา และดูสภาพพัสดุ
             ๑.๑ ผู้ที่มีความประสงค์จะสู้ราคา สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารการคลัง สํานักอํานวยการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๔๐๒ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.onec.go.th
             ๑.๒ ผู้ที่มีความประสงค์จะสู้ราคา สามารถเข้าดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ผู้สู้ราคารายใดไม่ได้ลงทะเบียนเข้าดูสภาพพัสดุดังกล่าวให้ถือว่าทราบ รายละเอียดและยอมรับสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะถือมาเป็นข้ออ้างมิได้
             ๑.๓ ผู้ที่มีความประสงค์จะสู้ราคาจะต้องลงทะเบียนเข้าเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. โดยผู้สนใจจะสู้ราคารายใดลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ และ จะเริ่มประมูลสู้ราคาด้วยวาจา เวลา ๐๙.๔๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร ได้ดังต่อไปนี้
          - ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน ๑๓๐ รายการ
 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด