ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
            ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐) จำนวน ๑ งาน
            ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
            ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
            ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
            ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกําาหนดในราชกิจจานุเบกษา
            ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
            ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
            ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.onec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๓๓๕ ในวันและเวลาราชการ
            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง กําหนด ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ www.onec.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร ได้ดังต่อไปนี้
          1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          3. ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด