ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับ
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

         สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,536,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
        1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 8 ชุด
        2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 18 ชุด
        3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 12 ชุด
        4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 4 ชุด
        5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 40 ชุด

          หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว ได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทาง e-mail ที่ [email protected] หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 668 7123 ต่อ 1335 โทรสาร 02 243 0087 ในเวลาราชการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (23 - 28 พฤศจิกายน 2565)

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร ได้ดังต่อไปนี้
          1. (ร่าง) ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          3. (ร่าง) ขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด