ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับ การประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับ
ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 637,120.00 บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

          หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว ได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทาง e-mail ที่ [email protected] หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 668 7123 ต่อ 1402 โทรสาร 02 243 0087 ในเวลาราชการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (15 - 20 มกราคม 2564)

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร ได้ดังต่อไปนี้
          1. (ร่าง) ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          3. (ร่าง) ขอบเขตของงาน การพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด