สกศ. ต้อนรับผู้อำนวยการสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พร้อมหารือข้อคิดเห็นในการเป็นสมาชิก IEA

image

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร. อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.ภูมิพันธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย ดร. ศศิรัศม์ วีระไวทนะ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการการศึกษา (สกศ.) และคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ Dr. Andre Netten ผู้อำนวยการสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The International Association for the Evaluation of Education Achievement; IEA) พร้อมด้วย Dr. Paula Koršnáková นักวิชาการอาวุโสของสมาคมฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สกศ. และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเป็นสมาชิก IEA ของประเทศไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ รวมถึงโครงการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมือง (International Civic and Citizenship Education Study: ICCS) ประจำรอบปี 2027 ที่ IEA กำลังเปิดรับสมัครประเทศสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม

โครงการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมือง (International Civic and Citizenship Education Study: ICCS) เป็นโครงการวิจัยความพร้อมของเยาวชนในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการเป็นพลเมืองโลกในบริบทของประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงมุมมองและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมทางสังคม โดย IEA ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพลเมืองตั้งแต่ปี 1971 มี ICCS 2009 ทำหน้าที่เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับรอบต่อ ๆ ไป ซึ่งประกอบด้วย รอบการติดตามในปี 2016 ปี 2022 และรอบถัดไปในปี 2027 ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบดิจิทัลทั้งหมด

ICCS 2027 มีจุดประสงค์ในการประเมินความเข้าใจและความมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Eighth-Grade Students) ภายใต้ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นพลเมืองโลก สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความหลากหลาย และการไม่แบ่งแยก และความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม IEA ทำหน้าที่รักษาสมาชิกภาพของประเทศไทยในสมาคมฯ และสนับสนุนหน่วยงานด้านการศึกษาของไทยในการเข้าร่วมโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2521 ในการหารือครั้งนี้ สกศ. ได้เสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและ IEA ในการเข้าร่วมโครงการ ICCS รวมถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว 

ดร.ภูมิพันธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาความพร้อมของเด็กไทยในการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) และมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กระนั้น ก็มีความกังวลต่อความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทยที่อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ รวมถึงบริบททางสังคมของประเทศไทยที่แตกต่างจากกลุ่มประเทศสมาชิกยุโรป โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรหรือนโยบายที่สอดคล้องกับกรอบการจัดทำโครงการ ICCS และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอเลขาธิการสภาการศึกษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด