สกศ. หารือต่อเนื่อง (ร่าง) ประกาศ “ธนาคารหน่วยกิต” เล็งปฏิบัติตรงชัดทิศทางเดียวกัน

image

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษา ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สกศ.

 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2567 และสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนับจากวันประกาศมีผลบังคับใช้คือ การดำเนินการในข้อ “การนำหน่วยกิตที่สะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตเพื่อไปใช้ในการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษา โดยให้ทำเป็นประกาศหลักเกณฑ์ตามระดับการศึกษาและรูปแบบการศึกษา โดยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษาในระบบ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กรมส่งเสริมการเรียนรู้) ระดับการอาชีวศึกษา รูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. จึงมีการประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 พฤษภาคม 2567) และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาได้มีการหารือ และได้มีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ในสาระสำคัญ ได้แก่ หลักการ หลักเกณฑ์ การดำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษา ครั้งที่ 3 โดยที่ประชุมร่วมรับฟัง และนำเสนอการปรับแก้ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน โดยมี นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา นำอภิปรายการพิจารณา และร่วมรับฟังข้อเสนอในการปรับแก้ครั้งนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อที่หน่วยงานจะดำเนินการนำเสนอการจัดทำประกาศสำหรับหน่วยงานตนเอง และให้หน่วยงานมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงการทำงานระบบธนาคารหน่วยกิตทุกระดับ โดยจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาสู่การปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพทางการศึกษาของประเทศต่อไป

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1D58Ad1fdzGlY3hfwFxQvJWzdyJ_Y-zCu?usp=drive_link

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด