สกศ. บูรณาการความร่วมมือการสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาการการศึกษาในระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อนล่าง 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

image

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาโดยการบูรณาการความร่วมมือการสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อเสนอ กลไก แนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยการบูรณาการความร่วมมือการสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่อื่นและระดับชาติ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับหน่วยงานภูมิภาค จังหวัด รวมทั้งผู้ปฏิบัติในพื้นที่ภาคประชาสังคม ชุมชน เอกชน ท้องถิ่น ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

ต่อมาได้มีการอภิปราย เรื่อง การกำหนดกลไก แนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายสวัสดิ์ ภู่ทอง อดีตผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมอภิปราย

ในช่วงบ่ายได้มีการอภิปราย เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายสวัสดิ์ ภู่ทอง อดีตผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และนายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมอภิปราย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ได้มีการอภิปราย เรื่อง การพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบูรณาการความร่วมมือในระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายสวัสดิ์ ภู่ทอง อดีตผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวณัฐิกา นิตยาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ สกศ. ร่วมอภิปราย

ในช่วงบ่าย ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษาได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในยุคปัจจุบันและอนาคต และมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด