ครอบคลุม ครบถ้วน ปรับรับกับพัฒนาการโลก สกศ. รับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร

image

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร


 
ดร.อรรถพล สังขวาสี กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของประเทศที่ผ่านมา ในด้านความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างรุนแรง ทำให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ จึงได้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... จากหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำข้อคิดเห็นไปปรับแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศต่อไป

ที่ประชุมร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) เพื่อพัฒนาประชากรทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ โดย ดร.นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า เราจะพัฒนาการศึกษาและผู้เรียนไปในทิศทางใด จะทำอย่างไรให้การศึกษาของประเทศมีความทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้ ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาผู้เรียน สกศ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดกรอบการศึกษาของชาติ จึงได้มีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่เป็นกรอบการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีการเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย โดยการเชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษา กับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นเป็นการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือ ระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ ได้แก่ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งมองเห็นถึงเส้นทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าอย่างชัดเจน และเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพของบุคคลตามระดับคุณวุฒิอีกด้วย ต่อมามีการบรรยายจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา เรื่อง เหตุผลความเป็นมา และสาระสำคัญของการจัดทำ “ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....” ที่ต้องการให้เป็นแผนชี้ทิศการพัฒนาการศึกษาของประเทศ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นฐานพลังขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติไปพร้อมกันอย่างสมดุล ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ช่วงบ่ายมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อ “ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....” จากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร แบ่งกลุ่มตามเป้าหมายผู้เรียนตามช่วงวัย ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ ปฐมวัย วัยเรียน วัยแรงงาน ผู้สูงวัย โดยมี นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา นายพิภพ พิทักษ์ศิลป์ นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ทั้งนี้ สกศ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ทั้งหมด 4 ภูมิภาค 4 จังหวัด ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้ได้รับฟังความคิดเห็นฯ มาแล้ว ใน 3 ภูมิภาค 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา เพื่อที่จะรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนการศึกษาไปปรับปรุงร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และดำเนินการนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะรัฐมนตรี อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับสมบูรณ์ พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศและพัฒนาการโลกต่อไป


 

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1m2uniIpr9NogIfxjSUwbLMOV3gJRl8-R?usp=drive_link

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด