ธฤติชวนเครือข่ายระยองขับเคลื่อนคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา

image

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 วันสุดท้ายของการลงพื้นที่ภาคตะวันออกในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ซึ่งนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดระยอง ผู้แทนอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยองและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด

นายธฤติ ประสานสอน กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินการศึกษากรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยดำเนินการผลักดันให้ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศลำดับที่ 15 ของสมาชิกสหประชาชาติ ที่มีความพร้อมด้านระบบข้อมูลด้านการศึกษาเข้าร่วมรับการประเมินภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจาก UIS เป็นหน่วยงานผู้รับรองผลการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรไทยอย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทยและเปรียบเทียบกับนานาชาติ สำนักงานฯจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 4 ภูมิภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย สู่การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพโดยการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

จังหวัดระยองเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประชากรวัยเรียนประมาณ 2 แสนคน หน่วยงานร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนการศึกษา 18 แห่ง โดยมีหน่วยงานจัดการศึกษา 541 แห่งจาก 6 สังกัด ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567 ระยองมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ระดับพอใช้ แต่เป็นจังหวัดที่น่าชื่นชมที่จังหวัดสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 ปีซ้อน คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาให้ความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลอย่างดี แต่ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นเช่น มีระบบที่หลากหลายจากหลายสังกัด ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดอัตรากำลังทดแทน 

จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทยปี 2568-2570 มีความคิดเห็นว่า ควรมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ และมีการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศพร้อมกับมีแผนทดแทนอัตรากำลังเพื่อให้การบริหารจัดการด้านกำลังคนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรจัดทำคู่มือที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมีความพร้อมใช้เข้าใจง่าย

นายภานุพงศ์ พนมวัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวว่า ความคิดเห็นในวันนี้ สกศ.จะรวบรวมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย เพื่อเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือด้วยกระบวนการทางสถิติที่ตรงตามมาตรฐาน UIS สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ต่อไป ทั้งนี้สำนักงานฯ จะมีการลงพื้นที่อีก 2 ภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานจัดการศึกษาจังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือตอนล่าง 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท สำนักงานฯ ชอเชิญชวนทุกท่านโปรดติดตามผลงานของเราเพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/12Nma3yaNZaEh6Yc1ezyLDlD4Mr1gILP0?usp=drive_link

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด