สกศ. จับมือ มทร.ธัญบุรี เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ : TNCB

image

วันที่ 9 เมษายน 2567 ดร.นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมการนำเสนอแพลตฟอร์มต้นแบบระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) ร่วมประชุม ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx

ที่ประชุมรับฟังความก้าวหน้าของโครงการ “การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย รศ.ดร.ปริญญา มีสุข กล่าวถึง การดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาในทุกระดับและประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษา สามารถนำผลการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานหรืออาชีพ ทั้งจากในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มารับรองและเทียบโอนกันได้ จึงได้มีการออกแบบพัฒนาและทดลองใช้แพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลในจังหวัดนำร่อง คือ ปทุมธานี และลำพูน โดยผลการสำรวจความต้องการของระบบ พบว่า ประเด็นการใช้งานระบบธนาคารหน่วยกิต ทั้งสองจังหวัดมีความเห็นด้วยกับการเรียน/ฝึกอบรมด้วยการลงมือปฏิบัติ การฝึกงาน หรือจากการทำงานจริง รวมถึงมีความสนใจและความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนมีความสนใจการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องบริบทของจังหวัด และแพลตฟอร์มควรมีคู่มือหรือคำแนะนำในการใช้งานที่ชัดเจน

จากนั้นวงประชุมร่วมพิจารณาแพลตฟอร์มต้นแบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (Thailand National Credit Bank: TNCB) โดย อ.พัฒณ์รพี สุนันทพจน์ ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบรองรับการใช้งานระหว่างผู้เรียนและผู้รับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ สู่การเชื่อมโยงเทียบกับคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิการศึกษา ซึ่ง TNCB มีเมนูหลักประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล แผนการเรียน สมรรถนะสะสม และเครดิตสะสม ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถลงทะเบียนแล้วเข้าไปค้นหาในรายการสถานศึกษา-หลักสูตรระบบเครดิตแบงค์ และแพลตฟอร์มจะแสดงรายชื่อวิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้วางแผนศึกษาต่อได้อย่างสะดวก

ทั้งนี้ เล็งเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบธนาคารหน่วยกิต รวมถึงการมีแถบแสดงสถานะของกระบวนการ/ขั้นตอนให้ผู้ใช้งานรับทราบ และเตรียมทดลองใช้งานจริงผ่านสถานศึกษานำร่อง เพื่อพัฒนาระบบและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริงทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด