บอร์ดสภาการศึกษา เคาะประกาศกระทรวงฯ ธนาคารหน่วยกิต ชัดเจน - ครอบคลุม - เชื่อมโยงทั้งระบบ

image

วันที่ 4 เมษายน 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการสภาการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมหารือ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิต ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดร.อรรถพล สังขวาสี กล่าวว่า การจัดการศึกษาแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับและประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษา สามารถนำผลการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงาน หรืออาชีพ ทั้งจากในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มารับรองและเทียบโอนกันได้ ซึ่งตอบโจทย์นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในประเด็น ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองที่ระบุว่า “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” พัฒนาการศึกษาผ่านระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้เรียนและประชาชนสามารถเรียนและทำงานได้ไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการศึกษา ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพแรงงานให้พร้อมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ดร.อรรถพล กล่าวต่อไปว่า จากที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิต ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... มีสาระสำคัญคือ ธนาคารหน่วยกิต จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่จำกัดอายุและคุณวุฒิ เป็นการเชื่อมโยงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตสถานศึกษาที่ขึ้นทะเบียนมากกว่าหนึ่งแห่งได้ และนำผลการเรียนรู้หรือผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษา การฝึกอบรม การรับรองมาตรฐานอาชีพ และการสะสมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้จริงจากที่ทำงานระหว่างการศึกษามาเทียบโอนหน่วยกิต  และสะสมในธนาคารหน่วยกิตได้ตลอดชีวิตเป็นสิทธิของผู้เรียนและได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด 

ทั้งนี้การนำหน่วยกิตที่สะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตเพื่อไปใช้ในการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินการจัดทำประกาศเกี่ยวกับวิธีการ แนวทางและรูปแบบการศึกษาภายในหกสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นธนาคารหน่วยกิตกลาง ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการการดำเนินการของธนาคารหน่วยกิต พร้อมเร่งดำเนินการให้ทันปีการศึกษาที่จะถึงนี้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่งดำเนินการภารกิจที่สำคัญและมีผลกระทบต่อคนทุกช่วงวัย ภายใต้สโลแกน “เรียนที่ชอบ ทำงานที่ใช่ ใช้ชีวิตให้มีความสุข”

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด