ปัตตานีใจเกินร้อย รวมพลังจัดตั้งสมัชชา ~ สภาการศึกษาจังหวัด “ทลายกำแพงสังกัด” Smart Reading & Learning City เพื่อทุกคนอย่างเท่าเทียม

image

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สมร.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมการพัฒนากลไกการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนระดับจังหวัด โดยมี ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ร่วมด้วย ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายทิว กาสิวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาปัตตานี แรงงานจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาคมประมงปัตตานี เข้าประชุม โอกาสนี้ นางสาวกรกมล จึงสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สมร. ได้นำทีมข้าราชการ สมร. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแรงกระเพื่อมทางสังคม ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (ศธจ.ปัตตานี) และคนในพื้นที่ต้องการมีส่วนร่วมออกแบบการศึกษาเพื่อลูกหลาน สอดคล้องกับภารกิจ สกศ. ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ที่รัฐต้องจัดให้มีกลไกจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ สกศ. ได้ร่วมหารือเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งสมัชชา สภาการศึกษาจังหวัด หรือกลุ่มคนที่มีชื่อเรียกอื่น ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) กลไกการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ 2) การก่อตั้งสมัชชา สภาการศึกษา และกลุ่มคนที่มีชื่อเรียกอื่น ๆ ในพื้นที่ 3) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการจัดตั้งสมัชชาฯ และความเชื่อมโยงการทำงานในระดับชาติ

ที่ประชุมฯ พร้อมใจกันสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาหรือสภาการศึกษาของจังหวัดปัตตานี โดยเสนอให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้านสังคมเป็นประธาน ร่วมด้วยกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และขับเคลื่อนด้วยรูปแบบ คณะทำงานที่ได้รับการตั้งแต่งอย่างเป็นทางการจากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เน้นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และบูรณาการงานผ่านกลไกของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมหรือใช้กิจกรรมทางสังคมอย่างเช่นโครงการ “เด็ก'ตานี เรียนดี อ่านคล่อง เขียนได้ มีความสุข”

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์จัดตั้งภาคีเครือข่ายทางการศึกษาของสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งมีการจัดตั้งแล้ว สภาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้ง และเปิดเวทีรับฟังมุมมองการศึกษาที่หลากหลาย อาทิ 
การพัฒนาการศึกษาต้องทลายกำแพงสังกัด ไม่ว่าจะ สพป. สพม. สช. หรือสังกัดอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
เชิญผู้แทนองค์กรเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมัชชา/สภาการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ซึ่งอาจเป็นผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ของหอการค้าจังหวัด 
สถานศึกษา แรงงานจังหวัด และภาคเอกชนปัตตานี ต้องร่วมกันเป็น “โซ่ข้อกลาง”  ในการออกแบบหลักสูตร เติมสมรรถนะการทำงาน พร้อมสำรวจตลาดอาชีพรองรับนักศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ที่ประชุมฯ ยังได้แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาในพื้นทึ่ อาทิ เด็กหลุดจากระบบโดยมากมักเกิดจากสภาพการเงินในครัวเรือน และการย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่ไปทำงานนอกพื้นที่ 3(Coach) นำไปสู่การจัดตั้งสมัชชาการศึกษาหรือกลุ่มคนที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นของจังหวัดปัตตานี พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจจัดการศึกษาในพื้นอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด