นับหนึ่งไปด้วยกัน สกศ. จับมือ "สมัชชาการศึกษาน่าน" สร้างกลไกจัดการเรียนรู้ ตรงใจ๋คนในพื้นที่

image

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน  โดยคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดน่าน ซึ่งมี พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมฯ และ ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพการประชุมฯ  โอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ มุกประดับ กรรมการสภาการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ เดชเดโช อนุกรรมการฯ ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ นางสาวกรกมล จึงสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สมร. มูลนิธิฮักเมืองน่าน ผู้แทนภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานการศึกษา ร่วมหารือ ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สกศ. มีภารกิจสำคัญสอดรับตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ที่รัฐต้องจัดให้มีกลไกจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง จับมือกับสมัชชาการศึกษาจังหวัดน่าน กลไกฯ ที่มีการจัดตั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานสมัชชาฯ นายบัณฑูร ล่ำซำ อดีตประธานกรรมการบริหารของธนาคารกสิกรไทย (Kbank) ร่วมเป็นที่ปรึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นองค์กรหลักในการประสานภารกิจ เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นพัฒนาการศึกษา โดยคณะกรรมการสมัชชาฯ อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ภาคการท่องเที่ยว ตลอดจนสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดน่าน ร่วมแบ่งปันแนวทางออกแบบการเรียนรู้ให้ “คนเมืองน่าน” มีศักยภาพตอบโจทย์ภาคเอกชนในพื้นที่ หนุนทักษะทางสังคมและพหุวัฒนธรรม นำ Soft Power เมืองน่านก้าวสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลกของ UNESCO

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯยังได้บอกเล่าประเด็นปัญหาเพื่อชี้ชวนให้ทุกองคาพยพร่วมพลิกโฉมการศึกษาเมืองน่าน อย่างเช่น เทรนด์เรียนท่องเที่ยวลดลงทั้งอุดมศึกษา-อาชีวะ หนุนเพิ่มหลักสูตร Logistic สอดคล้องความเป็นเมืองชายแดน ขยายการสอนด้านเกษตร เน้นสอนเทคนิคเพิ่มผลผลิต ยางพารา ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักเมืองน่าน จากนี้ ทีม สกศ. จะประมวลข้อเสนอที่ได้มาต่อยอดพัฒนากลไกจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ และเตรียมเดินทางไปจังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมสร้างกลไกฯ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและภาคีเครือข่ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นี้

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด