สกศ. ระดมไอเดียวางแผนเสริมความเข้มแข็ง "วิจัยและนวัตกรรม"

image

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมชี้แจงและหารือการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยและนวัตกรรมของ สกศ. โดยมี นางรุ่งตะวัน งามจิตอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา นางโชติกา วรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนการศึกษา ผู้แทนจากสำนัก/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง บุคลากรและข้าราชการ สกศ. ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร 1 ชั้น 2 สกศ.

ที่ประชุมร่วมหารือแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่ง สกศ. มีเงินอุดหนุนคงเหลือจากการดำเนินงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงได้จัดทำแผนฯ นี้ขึ้น ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่มิถุนายน 2567 ถึง กันยายน 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงผลงานวิจัย 2) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารงาน และ 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การการผลิตสื่อและเผยแพร่ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ การพัฒนาเกณฑ์ การประเมินผลลัพธ์-ผลกระทบ การอบรมพัฒนานักวิจัย การพัฒนา RDI Manager รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างแบบ KM โดยหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมในกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สกศ. ในฐานะเข็มทิศการศึกษาที่พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา ด้วยการใช้งานวิจัยเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับทุกคน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง การวางระบบการวิจัยมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพร้อมผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา สู่การพัฒนาคน สังคม และประเทศต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด