สกศ. ร่วมวิพากษ์หลักสูตรต้นแบบโรงเรียนนอกระบบให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตาม NQF

image

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2567 เลขาธิการสภาการมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (ดร.กาญจนา หงษ์รัตน์) พร้อมบุคลากรสำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ใน “การประชุมวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนนอกระบบให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมดังกล่าวมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกศ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้นที่จัดทำโดย สช. ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 จากหลักสูตรต้นแบบ 26 หลักสูตร โดยในการประชุมครั้งนี้ได้วิพากษ์หลักสูตรทั้งสิ้น จำนวน 15 หลักสูตร ในกลุ่มเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า และกลุ่มบริบาล เพื่อให้หลักสูตรมีความครบถ้วนสมบูรณ์ มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ทั้งนี้ หลักสูตรทั้งหมดที่พัฒนาขึ้น จะเป็นหลักสูตรต้นแบบที่ให้โรงเรียนนอกระบบในสังกัด สช. นำไปใช้ในการจัดการฝึกอบรมต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด