สกศ. ร่วมเสริมสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ (QA) ของ 3 ประเทศ (ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย)

image

วันนี้ (28 มีนาคม 2567) เลขาธิการสภาการศึกษามอบหมายให้ ดร.กาญจนา หงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ (The 2024 International Staff Exchange Program) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และบทเรียนความสำเร็จในขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และการใช้กลไกของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ในการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพของเครือข่ายใน 3 ประเทศ ได้แก่ (1) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของประเทศไทย (2) The Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) ของประเทศไต้หวัน และ (3) The Japan University Accreditation Association (JUAA) ของประเทศญี่ปุ่น โดยที่ประชุมได้รับฟัง ซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของประเทศไทยทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนงาน NQF และ AQRF รวมถึงการขับเคลื่อนงานในการพัฒนาการอุดมศึกษาภายใต้กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา นำเสนอโดยนายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย โดยนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้ง 3 ประเทศ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในส่วนของการกำหนดเป้าหมายและนโยบายในการพัฒนากำลังคน โดยมีคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นองค์คณะหลักในการกำหนดนโยบายและกำกับติดตาม รวมถึงกลไกการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในระดับผู้เรียนและประชาชน โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาระบบ Micro credential เพื่อใช้ส่งเสริมการการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนตาม NQF และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักเลขาธิการสภาการศึกษากับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ของประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันในอนาคต

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด