สภาการศึกษาลงพื้นที่ มทร.ธัญบุรี มุ่งขยายผลเชื่อมโยงหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

image

วันที่ 12 มีนาคม 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย ดร.กาญจนา หงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และบุคลากรสำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ลงพื้นที่ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการเชื่อมโยงหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี จ.ปทุมธานี

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีคณบดีและคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 4 ปี และเทียบโอนสำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ การรับรองสมรรถนะ ความท้าทายและปัจจัยความสำเร็จ

สำหรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรีมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะโมดูลการเรียนรู้และสหกิจศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับรายวิชาในหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงมีการเทียบโอนรายวิชาให้แก่ผู้เรียน

ทั้งนี้ สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะศึกษาแนวทางทางการเชื่อมโยงหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาอื่นต่อไป

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด