สภาการศึกษาลงพื้นที่สองสมุทร มุ่งขยายผลการเชื่อมโยงหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)

image

วันที่ 10-11 มีนาคม 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยสำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นางสาวกาญจนา หงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นางศิริพรรณ ชุมนุม และนายพีรศักดิ์ รัตนะ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการเชื่อมโยงหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามได้จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สำหรับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครนำเสนอ 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการนำมาตรฐานอาชีพที่เป็นที่ยอมรับ อาทิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมาตรฐานสากล มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี 2 ปี เพื่อเตรียมใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2567

ผลการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการถอดบทเรียนและเป็นข้อมูลสำคัญในการเชื่อมโยงหลักสูตรปริญญาตรีตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับระดับอื่นต่อไป

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด