สกศ. ผลงานเข้าตากรรมการ รับรางวัล Open Data Award ในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

image

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางสาวช่อบุญ จิรานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย นายภาณุพงศ์ พนมวัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตรรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Award) ภายใต้หัวข้อ “Data-Driven for Sustainability: การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (International Open Data Day 2024) ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) เป็นกุญแจสำคัญในการเดินหน้าประเทศสู่การเป็นรัฐบาลเปิดได้อย่างยั่งยืน

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Award) ภายใต้หัวข้อ “Data-Driven for Sustainability: การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (International Open Data Day 2024) ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงาน โดยกล่าวถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ว่าเป็นแนวคิดสากลที่ส่งเสริมให้รัฐบาลทั่วโลกเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่ประชาชน เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และต่อยอดนวัตกรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน สร้างความโปร่งใส และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเกิดความร่วมมือของภาคประชาสังคม

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลเปิดเพื่อเผยแพร่บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) เพื่อให้แต่ละภาคส่วนได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งชุดข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์จึงได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยข้อมูลเปิดได้รับความนิยมจากประชาชน และมีปริมาณการเข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก รวมถึงเป็นชุดข้อมูลที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และต่อยอดทางนวัตกรรม ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมือง อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยข้อมูล และร่วมเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเดินหน้าประเทศสู่การเป็นรัฐบาลเปิดได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด