สกศ. รุกเชียงราย โฟกัสกรุ๊ป หาประเด็นใหม่-ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ ก่อนเสวนาสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2

image

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมยกระดับกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค (Regional Education Assembly)” ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายธาดา เศวตศิลา กรรมการสภาการศึกษา ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้  พร้อมด้วยผู้แทนสมัชชาการศึกษา สภาการศึกษาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาชีวศึกษา หน่วยงานเอกชน มูลนิธิ ภาควิชาชีพ ภาคประชาสังคม นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สกศ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้อง Active Learning ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    

ที่ประชุมร่วมรับฟังมติสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ใน 2 มติ คือ 1. การสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 2. การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย และร่วมกันอภิปรายแบ่งกลุ่มแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย โดยมี กลุ่มที่ 1) ผู้แทนสมัชชาการศึกษาจังหวัด/สภาการศึกษาจังหวัด กลุ่มที่ 2) นักเรียน นักศึกษา เยาวชน กลุ่มที่ 3) ศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่/อปท.อาชีวศึกษา และกลุ่มที่ 4) หน่วยงานเอกชน/มูลนิธิ/ภาควิชาชีพ/ผู้ปกครอง ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใน 2 หัวข้อ หัวข้อแรก “การขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ พัฒนาการศึกษาในพื้นที่” ในหัวข้อดังกล่าวเกิดแนวคิดมากมายที่เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะในด้านการสร้างระบบนิเวศการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัยและการสร้างหลักประกันการเข้าศึกษาศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตัวอย่างแนวคิดที่น่าสนใจมีเรื่องหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น/พื้นที่ การบูรณาการฐานข้อมูล และความร่วมมือร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน เป็นอาทิ 

สำหรับหัวข้อที่ 2 “ฉากทัศน์สมัชชาฯ พาสำรวจประเด็นใหม่ อยากเห็นการศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า” ที่ประชุมร่วมสะท้อนทัศนคติต่ออนาคตของการศึกษาในพื้นที่ของตน พร้อมทั้งสังเคราะห์ฉากทัศน์ต่าง ๆ ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบและความยากง่าย จนเกิดภาพอนาคตของการศึกษามากมาย เช่น เกิดการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning)มากขึ้น  เรียนจบมามีงานทำ เกิดรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น เป็นต้น เห็นได้ว่าทุกแนวคิด ทุกทรรศนะ จากทุกกลุ่มคน ล้วนมีคุณค่าและประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาไทย มิใช่เพียงแต่ในระดับภูมิภาคหรือพื้นที่ของตนแต่อาจส่งผลไปถึงระดับประเทศได้

ทั้งนี้ สกศ. จะรวบรวมข้อมูลที่ได้ เพื่อเตรียมการในเวทีเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างเครือข่าย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2567 นี้ ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook "สภาการศึกษา" https://www.facebook.com/OECSocial/ รวมถึงพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในระดับภูมิภาคที่มีคุณภาพ เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมที่ลิงก์ : https://drive.google.com/drive/folders/1wMbdELi_w_q9XFcHeYKMKsFE0nsiK6WO?usp=drive_link

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด