สกศ. ถอดบทเรียนนนทบุรี สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัด

image

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา สำหรับวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ได้รับเกียรติจากนายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน พร้อมนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบุคลากร สกศ. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้แจ้งวัตถุประสงค์ และนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา จากนั้นนำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทยปีงบประมาณ 2564 - 2567 ซึ่งรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตของข้อมูล นิยามคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564-2567 พบว่าจากผลการประเมินจังหวัดนนทบุรีมีผลการประเมินในระดับดีมาก ทำให้กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษามีความสนใจที่จะถอดบทเรียนการจัดการการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่อื่น ๆ ที่มีบริบทด้านการศึกษาใกล้เคียงกัน 

ต่อมาผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี ได้ร่วมอภิปรายเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวว่าสำหรับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งแนวนโยบายทางการศึกษาจังหวัดนนทบุรีสอดรับกับเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนั้นบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนนทบุรีได้ให้ข้อคิดเห็นตรงกันว่าการปูพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสภาวะแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียน ความสำคัญด้านสุขภาพจิต มีความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กทุกช่วงวัย นอกจากนี้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรียังมีกลุ่มเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีการติดตาม ประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างมั่นคง

สำหรับจุดอ่อนต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวว่า จำนวนประชากรที่คลาดเคลื่อนจากการย้ายถิ่นฐานทำให้ตัวเลขการเข้ารับการศึกษาของผู้เรียนคลาดเคลื่อน รวมถึงการขาดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาว่าอาจต้องดูบริบทในมิติด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาควบคู่ด้วยเพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม

สำหรับช่วงบ่าย ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาว่าการดำเนินแนวนโยบายการศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นประเด็นสำคัญ ควรสนับสนุน ส่งเสริม และเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สวัสดิการทางครอบครัว นอกจากนั้นยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับครูผู้สอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสอนให้กับผู้เรียน ผู้แทนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรียังกล่าวเพิ่มเติ่มว่าการได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับจำนวนประชากรแฝงในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรีเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคลาดเคลื่อน จากการระดมความคิดเห็นทำให้เห็นถึงความสำคัญด้านคุณภาพข้อมูล การถอดบทเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรีเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สู่การจัดทำนโยบายการศึกษา บริหารจัดการการศึกษา เพื่อให้ตรงตามบริบทของแต่ละจังหวัดอย่างแท้จริงสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้มีความเข้มแข็งต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด