ประกาศการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


          ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          - เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
          - เอกสารหมายเลข 2 แบบแสดงผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ
          - เอกสารหมายเลข 3 แบบแสดงวิสัยทัศน์
          - เอกสารหมายเลข 4 แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
          - เอกสารหมายเลข 5 แบบประเมินสมรรถนะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
          - เอกสารหมายเลข 6 แบบประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด