ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

          โดยที่มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคนในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านสื่อสารมวลชน ด้านละหนึ่งคน และด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจํานวน สองคน ซึ่งมาจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐหนึ่งคนและภาคเอกชนหนึ่งคน ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

          คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๖ จึงมีมติให้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

การรับสมัคร
          สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนพร้อมเอกสาร ประกอบการสมัคร โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่ห้องศิษย์เก่า ชั้น ๑ อาคาร ๑ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ
          อนึ่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๔๔๔ หรือ ๒๔๖๒ ในวันและเวลาราชการ

วิธีการสรรหา
          ให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รับผิดชอบดําเนินการรับสมัคร รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบ เชิญผู้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มาประชุม โดยให้เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม และผู้อํานวยการสํานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา เป็นเลขานุการ ดําเนินการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓ ให้ได้จํานวนด้านละไม่เกินสองรายชื่อเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเร็ว
          ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ถือเป็นที่สุด
          รายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารที่แนบมาด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          ๑. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          ๒. เอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑ - ๔)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด