ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นั้น

          บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน

ประกาศ  ณ  วันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด