ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ลำดับที่ 57, 59, 61 - 62, 64 - 66, 68 - 70 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ไปแล้ว นั้น  

          บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 

เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
660201 1066510089 นางสาวกัลยา โนอ้าย

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
          - หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด