ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นั้น

         บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
1. 660101 65010023 นางสาวกมลวรรณ โกธรรม
2. 660103 65010370 นายพนธกร แสงศิริไพศาล
3. 660102 65010324 นางสาวณัชชา หนูบุญคง

          ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทราบว่า
          1. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
          2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา
          3. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ
                    3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
                   3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
                   3.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
                   3.4 ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โดยการโอน แต่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
                   3.5 ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
          4. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ได้รับการเรียกตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตามรายละเอียดแนบท้าย ไปรายงานตัวและเข้ารับการบรรจุรับราชการในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. - 10.00 น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566


ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
             1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
             2. รายละเอียดการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด