อำนาจและหน้าที่ของสภาการศึกษาประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (นางปัทมา วีระวานิช) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (นายนิติ นาชิต) ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (นายวณิชย์ อ่วมศรี) ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์) ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์) ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (นายกิตติพันธ์ ใจดี) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ สภาการศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (นายอนุสรณ์ ธรรมใจ)ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด