วีดิทัศน์เพื่อความเข้าในการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ที่ผลิตโดยกลุ่มมาตรฐานการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

Right การศึกษา Right Education | การศึกษาไทย...ยังไงดี?
ความยาว: 4.36 นาที
วันเผยแพร่: 12 ก.พ. 63
เนื้อหา: วีดิทัศน์แนะนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ผ่านเนื้อเรื่องที่น่าสนใจที่ว่า.... รู้หรือไม่...ประเทศเรามีมาตรฐานการศึกษาด้วยนะและมีการกำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาของทุกคนเอาไว้เป็นกรอบกว้างๆ ตามนี้เลย ๑. เป็นผู้เรียนรู้ ๒. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ๓. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เมื่อกระทรวงศึกษาธิการกำหนดผลลัพธ์มาแบบนี้น้องๆนักเรียน นักศึกษา จะเข้าใจแต่ละข้อว่ายังไงบ้าง
   
นักเรียน VS ตัวแทนสภาศึกษา | การศึกษาไทย...ยังไงดี?
ความยาว: 4.51 นาที
วันเผยแพร่: 6 พ.ย. 62
เนื้อหา: ทัศนะทางการศึกษา และเสียงสะท้อนของเยาวชนต่อการศึกษาไทย... บ่นๆ เรื่องการศึกษากัน ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะไปถึงหูคนทำนโยบายการศึกษาสักที แต่ไม่ต้องห่วงอีกต่อไป! เราจับนักเรียนกับตัวแทนสภาการศึกษามานั่งคุยกันซะเลย แชร์ประสบการณ์กันแบบตัวต่อตัว ว่าโรงเรียนในฝันที่อยากได้กับเรื่องจริงที่ต้องเจอมันแตกต่างกันขนาดไหน?
   
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีประโยชน์แค่ไหน? | การศึกษาไทย...ยังไงดี?
ความยาว: 5.04 นาที
วันเผยแพร่: 30 ม.ค. 63
เนื้อหา: เมื่อมาตรฐานการศึกษาของชาติประกาศใช้มาครบ 1 ปี ถึงเวลาถามความเห็น่อเรื่องนี้อีกครั้ง … มาตรฐานการศึกษาของเราที่เป็นอยู่วันนี้ ทุกคนคิดว่ามันเป็นยังไงบ้าง และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ถูกกำหนดไว้แล้วมีประโยชน์กับตัวทุกคนไหม มีส่วนร่วมกับมันได้หรือเปล่า แล้วต่อไปในวันข้างหน้าคุณภาพการศึกษาชาติจะดีกว่าที่เป็นอยู่ไหมหน๊าาาาาาา
   
"มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561" โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง ให้สัมภาษณ์ในงาน "มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
ความยาว: 4.31 นาที
วันเผยแพร่: 15 ม.ค. 62
เนื้อหา: วีดิทัศน์สร้างความเข้าใจถึง “มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561” ซึ่ง มีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการก้าวสู๋ศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการพื้นฐานของสมรรถนะ และผลลัพธ์ของการศึกษา (competency base and learning outcomes of education) เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั้นคือ 1. ผู้เรียนรู้ สามารถปรับตัวเข้ากับการดำเนินชีวิตที่ดีได้ 2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ รังสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์พัฒนาสู่รายได้และอุตสาหกรรมได้ 3. พลเมืองที่เข้มแข็ง ทั้งต่อสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งจะเป็นกรอบให้ทุกภาคส่วนได้นำไปปรับใช้และพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ สมรรถนะ ตามระดับชั้นและประเภทการศึกษาต่อไป
   
"มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0" โดยศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ให้สัมภาษณ์ในงาน "มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
ความยาว: 11.17 นาที
วันเผยแพร่: 12 พ.ย. 63
เนื้อหา: OEC News สภาการศึกษา วีดิทัศน์มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เน้นผลสัมฤทธิ์ของเด็ก ผู้เรียน เพื่อยกระดับสู่คนไทย 4.0 ที่มีทักษะและสมรรถนะอย่างสูง มีความทันสมัยทันเทคโนโลยี เป็นดิจิทัลไทย เป็น global Thai เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทยสู่การก้าวพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนให้คนทันโลก เป็นคนไทย 4.0 มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ผ่านมติครม. โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นตัวกลางประสานความเข้าใจสู่การปฏิบัติ โดยมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา คือ 1. ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในสาขาต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิต 2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะ เพื่อเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงและตั้งรับต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำพร้อมใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีอุปนิสัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข คือการรู้จักหน้าที่ มีวินัย มุคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาใฝ่คุณภาพ ไม่คอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงทักษะที่สำคัญเพื่อให้เด็กไทยอยู่ในสังคมอนาคตได้ คือ Digital skill และ English professional skill และเน้นย้ำว่ามาตรฐานการศึกษาถูกกำหนดบนฐานของสมรรถนะที่จะถูกบ่มเพาะในตัวเด็กและผู้เรียนผ่านการปรับการเรียนการสอนต่อไป
   
เปิดศักราชประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่
ความยาว: 4.31 นาที
วันเผยแพร่: 13 พ.ย. 61
เนื้อหา: วีดิทัศน์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการประกันคุณภาพการศึกษรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด เพื่อปลดล็อคปัญหาในการประกันคุณภาพที่ผ่านมา ที่ครูต้องใช้เวลาเตรียมเอกสารจนบางครั้งทำให้ไม่สามารถทุ่มเทการสอนได้เต็มที่ แต่ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะหมดไป เปิดศักราชใหม่กับการประกันคุณภาพการศึกษา จากนี้ไปการประกันคุณภาพการศึกษาจะไม่ใช่ภาระ ไม่ใช่สิ่งยุ่งยาก ไม่ได้มุ่งเน้นตัดสิน แต่เป็นการให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนแบบกัลยาณมิตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ “คุณภาพผู้เรียน”
   
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
ความยาว: 5.40 นาที
วันเผยแพร่: 8 เม.ย. 63
เนื้อหา: พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
   
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ความยาว: 5.57 นาที
วันเผยแพร่: 8 เม.ย. 63
เนื้อหา: มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นมาตรฐานกลางของประเทศที่ให้ทุกหน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้ร่วมกันในการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงก่อนเข้าระดับชั้นประถมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   
10 ไอเดีย มุมประสบการณ์สนุกกับการเรียนรู้
ความยาว: 5 นาที
วันเผยแพร่: 29 มี.ค. 64
เนื้อหา: 10 ไอเดีย มุมประสบการณ์สนุกกับการเรียนรู้
   
พิชิตจุดเสี่ยง สนามเด็กเล่นปลอดภัย
ความยาว: 3.44 นาที
วันเผยแพร่: 29 มี.ค. 64
เนื้อหา: พิชิตจุดเสี่ยง สนามเด็กเล่นปลอดภัย
   
ห้องน้ำ สำหรับเด็กปฐมวัย
ความยาว: 4..43 นาที
วันเผยแพร่: 29 มี.ค. 64
เนื้อหา: ห้องน้ำ สำหรับเด็กปฐมวัย
   

 

Coding

สร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC Coding ปั้นเด็กคิดเป็น
ความยาว: 5.34 นาที
วันเผยแพร่: 1 ก.ย. 63
เนื้อหา: การปรับเปลี่ยนสู่การสอนโค้ดดิ้ง คุณครูหลายท่านอาจเข้าใจว่าการสอนโค้ดดิ้งในวิชาวิทยาการคำนวณเป็นเพียงเรื่องของคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่โค้ดดิ้งเป็นเรื่องของทุกกลุ่มสาระที่บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน แต่ “ความกลัวของครู” อาจทำให้ขาดองค์ความรู้ที่จะสอน ทักษะถ่ายทอดได้อย่างตรงประเด็น หรือเครื่องมือ ที่ทำให้การเรียนรู้ด้านนี้เป็นเรื่องที่สนุกและจับต้องได้ บูรณาการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและศาสตร์อื่น ๆ
   
Coding Future Trend - วิชาแห่งโลกอนาคต
ความยาว: 5.38 นาที
วันเผยแพร่: 13 ก.ย. 63
เนื้อหา: การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายผ่านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เขียน ผู้พัฒนา ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ คิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล เกิดทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยจัดให้นักเรียนเลือกโปรแกรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงอายุของผู้เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นให้เกิดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
   
Coding Challanger ความท้าทายจากความไม่พร้อม...สู่โรงเรียนต้นแบบ Coding
ความยาว: 5.42 นาที
วันเผยแพร่: 13 ก.ย. 63
เนื้อหา: การเรียนการสอน Coding เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน และสร้างสรรค์นวัตกรรม โรงเรียนหลายแห่งเผชิญความท้ายทายในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องมือ และความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา แม้จะมีอุปสรรคและความท้าทาย แต่มีโรงเรียนหลายๆ แห่งในประเทศไทยที่พยายามปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายใต้บริบทที่มีความจำกัดของโรงเรียน ออกแบบการ จัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการและพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง
   
Coding นำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร
ความยาว: 5.17 นาที
วันเผยแพร่: 22 ก.ย. 63
เนื้อหา: รู้แล้วยัง ? ชีวิตประจำวันของพวกเรา มี #Coding เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะมาฟังน้องๆนักเรียน #โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แชร์ไอเดียการประยุกต์ใช้ Coding ในชีวิตจริง พร้อมกับร่วมเรียนรู้แนวทางสอนโค้ดดิ้งของโรงเรียนที่ช่วยพัฒนานักเรียนสู่การเป็นนวัตกร ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จากขวดพลาสติก แผงโซล่าเซลล์ และวิชาโค้ดดิ้ง กลายเป็น #นวัตกรรมกังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างไร
   

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด