หนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

คำอธิบายพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

National Education Standard B.E. 2018

แผนพับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติสำหรับประเทศไทย

สรุปสาระสำคัญของการวิจัย แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

รายงานผลการศึกษา เรื่อง การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ

รายงานการวิจัยแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

รายงานการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปี 2562

รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563

เอกสารการบรรยายพิเศษ มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

มาตรฐานการศึกษาของชาติกับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาการศึกษาของคนไทย

รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs : Objective and Keys Results

รายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

บทเรียนจากสถานศึกษาในการพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน CODING และการสร้างสรรค์นวัตกรรม : การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับผระถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – 3)

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF LEARNERS COMPETENCY FOR LEARNERS AT THE BASIC EDUCATION LEVEL

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนวัยแรงงาน (ฉบับเข้าใจง่าย)

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนวัยสูงอายุ (ฉบับเข้าใจง่าย)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด