มาตรฐานการศึกษา กฏกระทรวง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่เกียวข้องกับการจัดการศึกษา

     1) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
     2) มาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย พื้นฐาน พิเศษ-2561
     3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
     4) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
     5) มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562
     6) National Education Standard B.E. 2561 (2018)
     7) กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561
     8) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
     9) พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง -->>ดาวน์โหลด

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด