ระดับอุดมศึกษา : พลเมืองที่เข้มแข็ง

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (DOE) ระดับอุดมศึกษา
คุณลักษณะที่ 3 พลเมืองที่เข้มแข็ง : กล้าต่อต้านการกระทำในสิ่งที่ผิดให้คุณค่ากับความรู้ความสามารถ ร่วมมือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก

 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของบัณฑิตในโลกปกติวิถีใหม่ (ทักษะการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วม) รางวัลชมเชย กลุ่ม อุดมศึกษา
รางวัลชมเชย ระดับ อุดมศึกษา
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม นางสาววิติยา ปิดตังนาโพธิ์
ชื่อผลงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิตของบัณฑิตในโลกปกติวิถีใหม่ (ทักษะการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วม)
   
ชื่อเรื่อง: หนังสั้น เรื่อง "มากกว่าคำว่าครู"
ความยาว: 10 นาที
วันเผยแพร่: 28 ส.ค. 61
เนื้อหา: เป็นหนังสั้นที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 แห่ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านหนังสั้นให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา (นิสิต นักศึกษาครู)
หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
   
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมตัวอย่างเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
ความยาว: 6.25 นาที
วันเผยแพร่: 20 ส.ค. 63
เนื้อหา: ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการตัดสินใจ ผ่านการเลือกข้อเท็จจริง หรือการอนุมาน เพิ่อชวนให้ทุกคนคิดว่าเรากำลังคิดผ่านประสบการณ์เดิม หรือข้อเท็จจริง ซึ่งการเหมารวมอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
หน่วยงาน: มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น
   
ชื่อเรื่อง: "โรงเรียนที่ถูกลืม (Forgotten School)"
ความยาว: 12.19 นาที
วันเผยแพร่: 6 มิ.ย. 61
เนื้อหา: เป็นหนังสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของนักศึกษาครูในหัวข้อ “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” เรื่อง "โรงเรียนที่ถูกลืม Forgotten School" จากภาควิชาเทคโนโลยีและศึกษาการสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
   
ชื่อเรื่อง: ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก...ไม้
ความยาว: 7.23 นาที
วันเผยแพร่: 30 ก.ค. 63
เนื้อหา: เป็นหนังสั้นที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” เพื่อ“ขอขอบคุณคุณครู ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่จนสร้างคน สร้างชีวิต สร้างคุณค่าให้กับตนเอง และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศอย่างไม่สิ้นสุด”
หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
   
ชื่อเรื่อง: หนังสั้น เรื่อง "ครูต่างถิ่น"
ความยาว: 9.38 นาที
วันเผยแพร่: 28 ส.ค. 62
เนื้อหา: เป็นหนังสั้นที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ชื่อผลงาน “ครูต่างถิ่น” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านหนังสั้นให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา (นิสิต นักศึกษาครู)
หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
   
ชื่อเรื่อง: depa_คนค้นฅน ตอน ความสุขยุคดิจิทัล ep.1/4
ความยาว: 13.16 นาที
วันเผยแพร่: 5 ก.ค. 62
เนื้อหา: รายการ คนค้นฅน ตอน "ความสุขยุคดิจิทัล" เป็นการติดตามเรื่องราวของ "คนต้นเรื่อง" หลากหลายอาชีพ หลากหลายมิติ ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก "ดีป้า" และใช้ชีวิตสนิทสนมกับดิจิทัล มี 4 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
   
ชื่อเรื่อง: ร่ายรำปันจักสีลัต
ความยาว: 5 นาที
วันเผยแพร่: 20 ธ.ค. 60
เนื้อหา: การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ "ร่ายรำปันจักสีลัต"
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัย กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
   
ชื่อเรื่อง: The Passion : หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ในชีวิตจริง
ความยาว: 5.26 นาที
วันเผยแพร่: 14 มิ.ย. 63
เนื้อหา: วีดิทัศน์แสดงเรื่องราวของนายขวัญชัย ปรีดี ผู้สร้างหมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี ผู้มีหัวใจในการสร้างโลกสีเขียว สร้างโลกแห่งการให้ เพื่อความยั่งยืน พร้อมๆ กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูอาสาจากทุกมุมโลก
หน่วยงาน: ทรู ปลูกปัญญา
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด