ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา : พลเมืองที่เข้มแข็ง

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (DOE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา
คุณลักษณะที่ 3 พลเมืองที่เข้มแข็ง : เชื่อมั่นในความเท่าเทียม เป็นธรรม มีจิตอาสา กล้าหาญทางจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

 

ใจเขาใจเรา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม Equality For All
ชื่อผลงาน ใจเขาใจเรา
   
Cyber bully ไซเบอร์บูลลี่ ภัยระรานทางโลกสังคมออนไลน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผลงาน Cyber bully ไซเบอร์บูลลี่ ภัยระรานทางโลกสังคมออนไลน์
   
จิตสำนึกดี มีวินัยไร้คำสั่ง รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม I'M A TEACHER
ชื่อผลงาน จิตสำนึกดี มีวินัยไร้คำสั่ง
   
การพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษนอกกรอบหลักสูตรอาชีวศึกษา รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม อาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม อาชีวศึกษา ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม นายวิสุทธิ์ เวียงสมุทร
ชื่อผลงาน รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษนอกกรอบหลักสูตร
   
ซึ่งกันและกัน รางวัลชมเชย กลุ่ม การศึกษาตามอัธยาศัย
รางวัลชมเชย ระดับ การศึกษาตามอัธยาศัย ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม ทีมซึ่งกันและกัน
ชื่อผลงาน ซึ่งกันและกัน
   
ชื่อเรื่อง: การเป็นพลเมืองดิจิทัล : I'm สมร 4.0
ความยาว: 8.15 นาที
วันเผยแพร่: 6 ส.ค. 61
เนื้อหา: การเป็นพลเมืองดิจิทัล หัวข้อ I'm สมร 4.0 เล่าถึงจุดเน้นสำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิทัล คือ การรู้เท่าทันสื่อ และมีจิตสำนึกในการเคารพสิทธิของตนเอง รักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ และเคารพสิทธิของคนอื่น ให้เครดิตผลงาน เป็นพื้นฐานสำคัญของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกสมัยใหม่
หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
   
ชื่อเรื่อง: ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา) - เด็กช่างอาสา (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ)
ความยาว: 3 นาที
วันเผยแพร่: 9 ก.ค. 60
เนื้อหา: นำเสนอสาระนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสามารถลบภาพเด็กช่างยกพวกตีกัน ด้วยการดึงพลังเชิงบวกและความสามารถเชิงวิชาชีพมาทำกิจกรรมจิตอาสา ก่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพมากมายที่มีอยู่ในตัวเอง ในฐานะผู้ให้ และได้สัมผัสความสุขความภาคภูมิใจจากการทำสิ่งดีๆ
หน่วยงาน: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
   
ชื่อเรื่อง: เรื่อง โครงงานคุณธรรม แถวเรียงหนึ่ง
ความยาว: 3.52 นาที
วันเผยแพร่: 21 ส.ค. 60
เนื้อหา: นำเสนอโครงงานคุณธรรม แถวเรียงหนึ่ง การให้นักเรียนแก้ไขปัญหาโดยเขียนโครงงานคุณธรรม กลุ่มมดคุณธรรม การดูแล คัดกรอง และช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยนักเรียนร่วมกับอาจารย์ในการดูแลกันและได้ผลคือนักเรียนมาเรียนครบ ร้อยละ 100
หน่วยงาน: วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สอศ.
   
ชื่อเรื่อง: มาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร
ความยาว: 11 นาที
วันเผยแพร่: 16 ก.ย. 61
เนื้อหา: นำเสนอสาระมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
หน่วยงาน: วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญสอศ.
   
ชื่อเรื่อง: สงกรานต์นี้ เที่ยวไหน เช็ครถให้ดีนะ ออเจ้า
ความยาว: 6.35 นาที
วันเผยแพร่: 31 มี.ค.61
เนื้อหา: นำเสนอโครงการอาชีวอาสา จิตบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี เพื่อเสริมสร้างจิตอาสา จิตสาธารณะแก่นักเรียนอาชีวศึกษา
หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สอศ.
   
ชื่อเรื่อง: สุภาพชนคนอาชีวะ ตอน วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
ความยาว: 6.47 นาที
วันเผยแพร่: 28 พ.ค. 62
เนื้อหา: นำเสนอโครงการงานในการลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
หน่วยงาน: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
   
ชื่อเรื่อง: เรื่อง ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย) - โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
ความยาว: 3.02 นาที
วันเผยแพร่: 9 ก.ค. 60
เนื้อหา: นำเสนอโครงงานภายใต้แนวคิดครอบครัวอบอุ่น เพื่อเสริมสร้างวินัยให้นักเรียน
หน่วยงาน: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
   
ชื่อเรื่อง: เรื่อง ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง) - นา 1 ไร่รายได้ 1 แสน (โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จ.ศรีสะเกษ)
ความยาว: 3.06 นาที
วันเผยแพร่: 9 ก.ค. 60
เนื้อหา: นำเสนอโครงงานนา 1 ไร่รายได้ 1 แสน (โรงเรียน น้ำเกลี้ยงวิทยา จ.ศรีสะเกษ) โดยประกอบด้วย 11 ฐานความรู้ และนำสู่การปฏิบัติ
หน่วยงาน: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
   
ชื่อเรื่อง: อาจารย์เจ๋ง บทที่ 5 ห้องเรียนธรรมชาติ BY ครูตู้ | COOL CRU จารย์เจ๋ง
ความยาว: 20.18 นาที
วันเผยแพร่: 17 ส.ค. 63
เนื้อหา: ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ตู้ แห่งโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จ.กาฬสินธุ์ ที่จะพานักเรียนของเขาออกไปสร้างห้องเรียนห้องใหม่ภายใต้ธรรมชาติและชุมชน ผ่านโครงการจักรยานคุณธรรม ด้วยการชวนคิดเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่และชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งเรื่องการจัดการขยะ การบำเพ็ญประโยชน์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน: ALTV ThaiPBS
   
ชื่อเรื่อง: จิตอาสา หนทางอยู่ร่วมกันในสังคม
ความยาว: 4 นาที
วันเผยแพร่: 29 ก.ค. 63
เนื้อหา: ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ การช่วยเหลือกัน จิตอาสา การทำความดีของเยาวชน
หน่วยงาน: โรงเรียน เทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: หน้าที่พลเมือง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ความยาว: 9.49 นาที
วันเผยแพร่: 4 ก.ค. 61
เนื้อหา: นำเสนอสาระหน้าที่พลเมือง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
หน่วยงาน: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   
ชื่อเรื่อง: พลเมืองยุคใหม่หัวใจดิจิทัล
ความยาว: 29 นาที
วันเผยแพร่: 1 ม.ค. 62
เนื้อหา: นำเสนอสาระความรู้เรื่องเทคโนโลยี 4 G เนื้อหาดี
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
ความยาว: 4.19 นาที
วันเผยแพร่: 12 ส.ค. 62
เนื้อหา: แนวการเรียนการสอนที่จะช่วยผลักดันให้เด็กสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข การสอนของครูที่ใช้วัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้มีความเมตตา เอื้ออาทร ไม่เอาเปรียบ เสียสละ และมีความกตัญญูทั้งต่อธรรมชาติและบุคคล
หน่วยงาน: มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น
   
ชื่อเรื่อง: Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
ความยาว: 4 นาที
วันเผยแพร่: 16 ส.ค. 63
เนื้อหา: Social & Cultural Awareness คือการตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็น 1 ใน 16 ทักษะจำเป็นของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 โดยครูทิว คุณครูประจำวิชาสังคมศึกษา ที่มองเห็นความสำคัญของทักษะนี้ และนำเอามาใช้สอนนักเรียน ผ่านการดีไซน์กิจกรรม Active Learning ในการสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆเกิดการคิด วิเคราะห์ ทำให้พวกเขามีทัศนคติแห่งความ ‘เข้าอกเข้าใจ’ (empathy) ต่อผู้อื่น และสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้คน ทีมีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อย่างมีความสุข
หน่วยงาน: มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น
   
ชื่อเรื่อง: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ความยาว: 17 นาที
วันเผยแพร่: 17 เม.ย. 63
เนื้อหา: ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ผลของการใช้ผักผลไม้ที่มีสารเคมี สร้างความตระหนักในการรักสุขภาพ รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม เป็นการจุดประการให้กับนักเรียนปลูกและหันมาทำเกษตรอินทรีย์ได้
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: ONIE ME DEE ตอนที่ 5 ผ้าไทยทรงดำ
ความยาว: 29 นาที
วันเผยแพร่: 10 ส.ค. 63
เนื้อหา: เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่น ต.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผ่านเรื่องราวของผ้าไทยทรงดำ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักวัฒนธรรมที่ไม่เป็นที่นิยม
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: [REACTION] Who are you : การกลั่นแกล้ง I ห้องแนะน้อง EP.1
ความยาว: 53.58 นาที
วันเผยแพร่: 26 มิ.ย. 63
เนื้อหา: วีดิทัศน์พูดคุยปัญหาต่างๆ ในวัยเรียนและการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาโรงเรียน
หน่วยงาน: ทรู ปลูกปัญญา
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด