ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : พลเมืองที่เข้มแข็ง

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (DOE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คุณลักษณะที่ 3 พลเมืองที่เข้มแข็ง : เชื่อมั่นในความถูกต้อง ยุติธรรม มีจิตประชาธิปไตย มีสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและพลเมืองอาเซียน

 

โครงงานวิถีเขียวเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนบ้านสันติสุข จังหวัดพะเยา
ชื่อผลงาน โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิถีเขียวผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์โรคโควิค 19 (Phase 2)
   
จิตตปัญญาศึกษา พัฒนาพลังบวก รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีมพลังบวกเขื่องใน
ชื่อผลงาน จิตตปัญญาศึกษา พัฒนาพลังบวก
   
จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จังหวัดหนองคาย
ชื่อผลงาน จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน
   
ชื่อเรื่อง: โตไปไม่โกง เรื่อง ผู้ตัดสิน (ความเป็นธรรม)
ความยาว: 14.42 นาที
วันเผยแพร่: 22 ม.ค. 62
เนื้อหา: ภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการ กรุงเทพเมืองสีขาว หลักสูตร "โตไปไม่โกง" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ยุติธรรม
หน่วยงาน: สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
   
ชื่อเรื่อง: โตไปไม่โกง เรื่อง แป๊ะเจี๊ยะ (ความรับผิดชอบ)
ความยาว: 18.56 นาที
วันเผยแพร่: 23 ม.ค. 62
เนื้อหา: เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความรับผิชอบ ความซื่อสัตย์ การปลูกฝังคุณธรรมในเยาวชน
หน่วยงาน: สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
   
ชื่อเรื่อง: ภาพยนตร์สั้น เรื่อง "บ้านเรา" รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ความยาว: 7 นาที
วันเผยแพร่: 2 พ.ค. 63
เนื้อหา: ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “องค์ความรู้สู่ชุมชน” เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผลงานนี้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 (กลุ่ม สพป.) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (ระดับชาติ ภาคเหนือ) ณ จังหวัดพะเยา
หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เฉลิม เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กไทยร่วมสร้างเสริมชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
ความยาว: 6.59 นาที
วันเผยแพร่: 17 ก.ย. 60
เนื้อหา: ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กไทยร่วมสร้างเสริมชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จากเค้าโครงชีวิตนายเฉลิม พีรี ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลต้นแบบด้านการเกษตรได้รับรางวัล “คนดีแทนคุณแผ่นดิน” ทั้งนี้ ผลงานนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ เขียนบท กำกับการแสดง ถ่ายทำและตัดต่อด้วย
หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: ภาพยนตร์สั้น เรื่อง หนุ่ย เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้น ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยร่วมสร้างเสริมชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
ความยาว: 7 นาที
วันเผยแพร่: 15 ม.ค. 61
เนื้อหา: เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กไทยร่วม สร้างเสริมชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เป็นผลงานที่ได้ เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมเขียนบท กำกับการแสดง ถ่ายทำและตัดต่อด้วย
หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: รายการเกาะติดเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ประจำปีการศึกษา 2559
ความยาว: 22.4 นาที
วันเผยแพร่: 9 ก.ค. 59
เนื้อหา: เป็นตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างความมีจิตประชาธิปไตย ในโรงเรียน โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง
หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: หนังสั้น โตไปไม่โกง เรื่อง “เชย”
ความยาว: 16.3 นาที
วันเผยแพร่: 17 ก.ค. 57
เนื้อหา: หนังสั้นโตไปไม่โกง เรื่อง "เชย" เน้นทักษะชีวิต การรู้จักตนเอง ความพอเพียง ความซื่อสัตย์ การปลูกฝังคุณธรรมในเยาวชน
หน่วยงาน: สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
   
ชื่อเรื่อง: หนังสั้นปุจฉาชน (รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ)
ความยาว: 5.29 นาที
วันเผยแพร่: 28 ม.ค.63
เนื้อหา: นำเสนอสาระของสามเณรผู้สอนเยาวชนที่มีปัญหา และใช้หลักอริยสัจ 4 ประการในการสอนเด็กแก้ปัญหาเพื่อสร้างเสริมนิสัยจิตสาธารณะ การเห็นประโยชน์ส่วนร่วม โดยผลงานนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
หน่วยงาน: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   
ชื่อเรื่อง: หนังสั้นเรื่อง ต้นธรรม (ฝีมือสามเณร) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหม วชิรญาณ
ความยาว: 6.44 นาที
วันเผยแพร่: 2 ก.พ. 63
เนื้อหา: นำเสนอการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีจิตสาธารณะ
หน่วยงาน: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   
ชื่อเรื่อง: เรื่องดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
ความยาว: 3 นาที
วันเผยแพร่: 9 ก.ค. 60
เนื้อหา: นำเสนอธนาคารแห่งการให้ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี โดยนักเรียนผู้พิการได้ปรับบทบาทจาการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้บ้าง เป็นการส่งเสริมการมีจิตอาสา การช่วยเหลือผู้อื่น
หน่วยงาน: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
   
ชื่อเรื่อง: รายการสอนภาษา เมียนมา เรียนรู้ภาษาเมียนมาจากอาชีพต่างๆ
ความยาว: 14 นาที
วันเผยแพร่: 12 ส.ค. 63
เนื้อหา: เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยค และฝึกพูด เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการรับแรงงาน จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา หรือการเดินทางระหว่างอาเซียนด้วยกัน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: รายการ "เขย่าความคิดกับวิทย์รักษ์โลก"
ความยาว: 14 นาที
วันเผยแพร่: 17 ส.ค. 63
เนื้อหา: เล่าเรื่องวิทย์ๆ เพื่อปลุกความคิดให้เข้าใจ รัก และดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ครูสามารถนำมาใช้เป็นสื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์ พร้อมการสอนเรื่องการปลูกต้นไม้กันฝุ่น
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: รายการ Music around us
ความยาว: 26 นาที
วันเผยแพร่: 6 พ.ย. 62
เนื้อหา: นำเสนอเครื่องดนตรี วงดนตรี และเพลงในประเทศอาเซียนพร้อมทั้งเรื่องราว ภูมิประเทศ และเรื่องราวต่างๆ ของประเทศอาเซียน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กศน.จังหวัดยะลา
ความยาว: 16 นาที
วันเผยแพร่: 28 ก.พ. 63
เนื้อหา: นำเสนอสาระการป้องกันผลกระทบและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษในชุมชน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: เสมา3 ต้านโควิด ตอน เมี่ยงคำ
ความยาว: 6 นาที
วันเผยแพร่: 6 เม.ย. 63
เนื้อหา: นำเสนอการทำเมี่ยงคำ ซึ่งเป็นอาหารไทยที่มีคุณประโยชน์รวมคุณค่าของสมุนไพร เป็นการส่งเสริมความรู้รักษ์ ภูมิปัญญาไทย เพื่อผนวกเข้ากับยุคสมัย
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: เรื่อง พลเมืองยุคใหม่หัวใจดิจิทัล ตอนที่ 52 บทสรุปการเป็นพลเมืองยุคใหม่
ความยาว: 23 นาที
วันเผยแพร่: 1 ม.ค. 62
เนื้อหา: บทสรุปการเป็นพลเมืองยุคใหม่ภายใต้ยุคเทคโนโลยีก้าวหน้า
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: เปิดประตูสู่โลกกว้าง (วิชาสังคมศึกษา)
ความยาว: 29 นาที
วันเผยแพร่: 11 ธ.ค. 62
เนื้อหา: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาคต่างๆ ในประเทศไทย
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: การสร้างวินัยเชิงบวก
ความยาว: 3.34 นาที
วันเผยแพร่: 2 ส.ค. 62
เนื้อหา: ภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียน
หน่วยงาน: EDUCA บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด