ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (DOE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คุณลักษณะที่ 2 ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม : มีทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร รอบรู้ทางข้อมูลสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ นำความคิดสู่การสร้างผลงาน

 

Gamification นวัตกรรมการพัฒนาเยาวชนด้วยเกม รางวัลชนะเลิศ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม นายสหรัฐ ลักษณะสุต
ชื่อผลงาน Gamification นวัตกรรมการพัฒนาเยาวชนไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม
   
สามเหลี่ยม LTS ตัวช่วยให้นักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม นายจตุรงค์ ชัยพัฒน์
ชื่อผลงาน สามเหลี่ยม LTS ตัวช่วยให้นักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
โรงเรียนปลอดการบ้าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน โรงเรียนปลอดการบ้าน
   
Creative drama for educational development 4.0 รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม ครูผู้สร้าง creator teacher
ชื่อผลงาน Creative drama for educational development 4.0
   
โครงงาน "ผ้าย้อมดินวังหาด ๔.๐" รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม นางสาวภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกร
ชื่อผลงาน โครงงาน "ผ้าย้อมดินวังหาด ๔.๐"
   
การประดิษฐ์รถของเล่นไฟฟ้าและนวัตกรรม เพลง พ.ร.บ. คอมนี่จำง่าย รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีมครูยุคใหม่หัวใจสร้างสรรค์
ชื่อผลงาน การประดิษฐ์รถของเล่นไฟฟ้าและนวัตกรรม เพลง พ.ร.บ. คอมนี่จำง่าย
   
นวัตกรรมสร้างสรรค์ Racha1 – online รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผลงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ Racha1 – online
   
Frozen Shake รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนวัดไชยภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผลงาน Frozen Shake
   
ปลายทางที่ปลายดอย รางวัลชมเชย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย กลุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย
ชื่อผลงาน ปลายทางที่ปลายดอย
   
ชื่อเรื่อง: Amazing science
ความยาว: 18.21 นาที
วันเผยแพร่: 2 ธ.ค. 61
เนื้อหา: บทเรียนสามารถใช้ได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น ครูสามารถอำนวยการสอนเพื่อให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ในการใช้สี ดอก ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และสร้างความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์การลำเลียงสารของพืช
หน่วยงาน: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ชื่อเรื่อง: ครัวสุขภาพ...ถั่วเหลืองสารพัดประโยชน์
ความยาว: 30 นาที
วันเผยแพร่: 18 มี.ค. 63
เนื้อหา: แนะนำความรู้เรื่องถั่วเหลืองในเรื่องคุณประโยชน์ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง นม เต้าหู้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในเรื่องสุขภาพและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อทำรับประทานหรืออาชีพเสริมได้
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: จีนจำเป็น by ครูพี่ป๊อป | EP.1 - คำทักทาย | เพลง 甜蜜蜜
ความยาว: 14 นาที
วันเผยแพร่: 3 เม.ย. 62
เนื้อหา: รายการสอนภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางภาษาให้กับผู้เรียน ที่สามารถต่อยอดไปสู่การเรียน ในขั้นสูง หรือการประกอบอาชีพ เป็นการเสริมสร้างทักษะข้ามวัฒนธรรม (ยังผลิตรายการต่อนื่อง)
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: DIY CLUB ตอนที่ 1 โคมไฟเรขาคณิต (TV Digital ช่อง 52)
ความยาว: 29 นาที
วันเผยแพร่: 12 ก.ค. 63
เนื้อหา: วีดิทัศน์เพื่อแสดงการสร้างชิ้นงานที่เกิดจากไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ ปรับปรุง แก้ไข และรวมถึงการซ่อมแซมสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานหนึ่งเดียว (Limited edition) ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการฝึกให้มีสมาธิ รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย (ยังผลิตรายการต่อนื่อง)
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง และการดูสื่อโฆษณา และข่าวสารประจำวันอย่างมีเหตุผล
ความยาว: 27 นาที
วันเผยแพร่: 15 ม.ค. 63
เนื้อหา: การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง และดูสื่อโฆษณา และข่าวสารประจำวันอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟัง ดูสื่อโฆษณา และข่าวสารประจำวันได้
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: สรุปสิ่งที่ต้องทำและ ไม่ทำในการค้าขายออนไลน์
ความยาว: 30 นาที
วันเผยแพร่: 19 ธ.ค. 62
เนื้อหา: เรียนรู้การค้าขายออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ต และแนวทางเปิดร้านค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ วีดิทัศน์นี้สรุปสิ่งที่ต้องทำและไม่ทำในการทำการตลาดออนไลน์มี 26 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: เลขยกกำลังในชีวิตประจำวัน
ความยาว: 28 นาที
วันเผยแพร่: 6 พ.ย. 62
เนื้อหา: สาระความรู้พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ พค21001 หลักสูตร กศน. ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: การเทียบบัญญัติ ไตรยางค์อย่างง่าย
ความยาว: 10 นาที
วันเผยแพร่: 15 ม.ค. 63
เนื้อหา: การใช้บัญญัติไตรยางค์อย่างง่าย เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นพื้นฐานในอนาคต เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: Critical Thinking คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 (EDUCA)
ความยาว: 4.04 นาที
วันเผยแพร่: 27 พ.ย. 61
เนื้อหา: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน: EDUCA บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
   
ชื่อเรื่อง: คำพี่
ความยาว: 5.59 นาที
วันเผยแพร่: 19 ธ.ค. 62
เนื้อหา: พระพี่เลี้ยงที่ต้องดูแลอบรมสามเณรบวชบรรพชาใหม่ ที่ติดเกมและโทรศัพท์มือถือให้มีความประพฤติที่ดีขึ้น โดยผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่ม 1
หน่วยงาน: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   
ชื่อเรื่อง: พี่พาไป : รวมช่องสอนภาษาอังกฤษใน Youtube
ความยาว: 20.52 นาที
วันเผยแพร่: 2 ก.ค. 63
เนื้อหา: นำเสนอช่อง Youtube สอนภาษาอังกฤษที่สนุก เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร
หน่วยงาน: ทรู ปลูกปัญญา
   
ชื่อเรื่อง: สตางค์ สตรอง : 07 น้องมิลค์ "แชมป์บิน โดรนโลก 2 สมัย"
ความยาว: 25 นาที
วันเผยแพร่: 23 มี.ค. 63
เนื้อหา: รายการที่พาเราไปรู้จักทีนไอดอล และแนวทางอาชีพการ สร้างงานในวัยเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการนำความคิด สู่การสร้างผลงาน
หน่วยงาน: ทรู ปลูกปัญญา
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด