ระดับปฐมวัย

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน (DOE) ระดับปฐมวัย : มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้และกำกับตัวเองให้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัยได้สำเร็จ

การเก็บของเล่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มปฐมวัย
เนื้อหา: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม ปฐมวัย ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม นางสาวปทิตตา อินทร์ฤดี ชื่อผลงาน สื่อการสอนออนไลน์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยหนูน้อยเตรียมความพร้อม เรื่อง การเก็บของเล่น
   
กิจกรรมต้นกล้าผลิใบ (TONKLA Model) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มปฐมวัย
เนื้อหา: รางวัลชมเชย กลุ่ม ปฐมวัย ประเภท หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนบ้านหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อผลงาน สื่อการสอนออนไลน์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยหนูน้อยเตรียมความพร้อม เรื่อง การพัฒนาสมาธิ วินัย และทักษะชีวิตระดับปฐมวัย กิจกรรมต้นกล้าผลิใบ (TONKLA Model)
   
หนูน้อยนักสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Five Sense) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มปฐมวัย
เนื้อหา: รางวัลชมเชย กลุ่ม ปฐมวัย ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม 7 plus 2 Teachers ชื่อผลงาน หนูน้อยนักสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Five Sense)
   
จำนวนนับขยับมือ รางวัลชมเชย กลุ่มปฐมวัย
เนื้อหา: รางวัลชมเชย กลุ่ม ปฐมวัย ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม นางสาวสุดารัตน์ ฉลองบุญ ชื่อผลงาน จำนวนนับขยับมือ
   
ชื่อเรื่อง: พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
ความยาว: 5.4 นาที
วันเผยแพร่: 8 เม.ย. 63
เนื้อหา: พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   
ชื่อเรื่อง: มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ความยาว: 5.57 นาที
วันเผยแพร่: 8 เม.ย. 63
เนื้อหา: มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นมาตรฐานกลางของประเทศที่ให้ทุกหน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้ร่วมกันในการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงก่อนเข้าระดับชั้นประถมศึกษา
หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   
ชื่อเรื่อง: การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
ความยาว: 108 นาที
วันเผยแพร่: 8 มี.ค. 63
เนื้อหา: การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 "สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" ของ สพฐ.
หน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ชื่อเรื่อง: การประชุมปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ"
ความยาว: 16 นาที
วันเผยแพร่: 10 ต.ค. 61
เนื้อหา: ตอนที่ 1 เป็นการประชุมปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ" สำหรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2561
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: สาระสำคัญของหลักสูตรการ ศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
ความยาว: 44.54 นาที
วันเผยแพร่: 10 ต.ค. 61
เนื้อหา: ตอนที่ 2 เป็นการประชุมปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ" สำหรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2561
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์และเรียนรู้สภาพที่พึงประสงค์ และการประเมินพัฒนาการ
ความยาว: 73 นาที
วันเผยแพร่: 10 ต.ค. 61
เนื้อหา: ตอนที่ 3 เป็นการประชุมปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ" สำหรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2561
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์และการเรียนรู้สาระที่ควรเรียนรู้
ความยาว: 88 นาที
วันเผยแพร่: 16 ต.ค. 61
เนื้อหา: ตอนที่ 4 เป็นการประชุมปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ" สำหรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2561
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: การประเมิน การตรวจสอบและการเขียนรายงานหลักสูตรสถานศึกษา
ความยาว: 83 นาที
วันเผยแพร่: 16 ต.ค. 61
เนื้อหา: ตอนที่ 8 เป็นการประชุมปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ" สำหรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2561
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ตอนที่ 1
ความยาว: 47.51 นาที
วันเผยแพร่: 27 พ.ค. 62
เนื้อหา: ตอนที่ 1 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ตอนที่ 2
ความยาว: 102 นาที
วันเผยแพร่: 27 พ.ค. 62
เนื้อหา: ตอนที่ 2 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ตอนที่ 3
ความยาว: 94 นาที
วันเผยแพร่: 27 พ.ค. 62
เนื้อหา: ตอนที่ 3 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ทักษะสมอง ตอนที่ 1
ความยาว: 92 นาที
วันเผยแพร่: 27 พ.ค. 62
เนื้อหา: ตอนที่ 4 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ทักษะสมอง ตอนที่ 2
ความยาว: 87 นาที
วันเผยแพร่: 27 พ.ค. 62
เนื้อหา: ตอนที่ 5 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: วิทยาการคำนวณเบื้องต้น โดย ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์
ความยาว: 65 นาที
วันเผยแพร่: 13 เม.ย. 63
เนื้อหา: ตอนที่ 1 สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: รู้จักการคิดเชิงคำนวณและการเขียนโค้ด
ความยาว: 96 นาที
วันเผยแพร่: 13 เม.ย. 63
เนื้อหา: ตอนที่ 2 สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: การจัดประสบการณ์ และกิจกรรมพื้นฐาน
ความยาว: 159 นาที
วันเผยแพร่: 13 เม.ย. 63
เนื้อหา: ตอนที่ 3 สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมเกาะแสนสุข
ความยาว: 63 นาที
วันเผยแพร่: 13 เม.ย. 63
เนื้อหา: ตอนที่ 4 สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: เป็นหุ่นยนต์ดูสักครั้ง part 1
ความยาว: 53 นาที
วันเผยแพร่: 13 เม.ย. 63
เนื้อหา: ตอนที่ 5 สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: เป็นหุ่นยนต์ดูสักครั้ง part 2
ความยาว: 83 นาที
วันเผยแพร่: 13 เม.ย. 63
เนื้อหา: ตอนที่ 6 สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: การนิเทศการจัดการเรียนรู้ PLC
ความยาว: 74 นาที
วันเผยแพร่: 13 เม.ย. 63
เนื้อหา: ตอนที่ 7 สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
หน่วยงาน: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
   
ชื่อเรื่อง: ปฐมวัย English is Fun
ความยาว: 14.18 นาที
วันเผยแพร่: 26 พ.ค. 58
เนื้อหา: พื้นฐานสำคัญของการเรียนภาษาเริ่มจากทักษะฟัง พูด แล้วจึง อ่าน เขียน ประกอบกับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ผ่านเกม การเล่นที่สนุกสนาน ผ่านสื่อที่ครูออกแบบทำเองง่าย ๆ แต่ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วยความสนุกและเป็นธรรมชาติ
หน่วยงาน: DLIT PL พัฒนาวิชาชีพครู
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด