(นางอำภา พรหมวาทย์)
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
โทรศัพท์: 0 2668 7123

ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา