สกศ. โรดโชว์ภาคใต้ แจงข้อมูลจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว คุ้มค่า เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ณ เมืองสงขลา

image

วันนี้ (๒๔ มกราคม ๒๕๖๖) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง | • แนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ครั้งที่ ๒ • |  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล) ศึกษาธิการภาค ๖ (นายชูสิน วรเดช) ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (นางสาวชนภรณ์  อือตระกูล) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนท์ สปา สงขลา จังหวัดสงขลา 
 


ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดการประชุมมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ สกศ. เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ รายการ ได้แก่ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓) ค่าเครื่องแบบ และ ๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่วนค่าหนังสือเรียนคงอัตราเดิม เนื่องจากมีการปรับเป็นระยะนั้น 

สกศ. ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งมีข้อเสนอให้ทบทวนการเพิ่มเงินอุดหนุนครอบคลุมค่าอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนทางไกล (Smart Device) เพื่อแบ่งเบาผู้ปกครองและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นอกจากนี้ สถานศึกษายังมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าตอบแทนครูซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนครู หากได้รับแก้ไขเรื่องการบรรจุครูให้ครบชั้น-ตรงวิชาเอก จะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ผู้เรียนได้ในคราวเดียวกัน

 สำหรับการจัดประชุมในโครงการนี้มี ๕ ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และ ๔ ภูมิภาค เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการประชุมครั้งนี้มี |  • การนำเสนอข้อมูล “การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” • |  โดย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินการคลังและทรัพยากรทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. (นางสาวปัทมา เอี่ยมละออง) และ |  • การอภิปราย เรื่อง “การจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ” • |  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (นางสาวชนภรณ์  อือตระกูล) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ (นายศังกร รักชูชื่น) ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ (นายปรีชา เวชศาสตร์) และผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา (นางเกษร  ธานีรัตน์) ในช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรในหลากหลายประเด็น อาทิ รายการค่าใช้จ่ายพื้นฐานรายการใดที่ควรปรับการจัดสรรแบบเหมาจ่าย หรือแบบรายหัว วิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมถึงกฎระเบียบการใช้เงินอุดหนุนรายหัว โดยผู้แทนจากหน่วยการศึกษาต่าง ๆ ในภาคใต้มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า ควรมีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำอย่างค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ) และแยกค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เงินอุดหนุนรายหัวสามารถนำไปใช้พัฒนาการศึกษาให้นักเรียนได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สกศ. จะรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้และนำประเด็นสำคัญจากการหารือกับหน่วยงานในพื้นที่มาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมต่อไป 

 

.
เรียนรู้เรื่อง แนวทางจัดการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพิ่มเติมได้ที่ 
E-book >> http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1976-file.pdf
แผ่นพับ >> https://shorturl.asia/Mv2H1
Clip >> https://youtu.be/NfQNuD6Et4I

 

enlightened Download ภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวสภาการศึกษา 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649574050504317&type=3

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด