สกศ. จัดฝึกอบรมระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) มุ่ง Reskill, Upskill คนในอาชีพ และสร้าง Newskill แก่ผู้เรียนสาขาแม่พิมพ์

image

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ จัดการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training) หลักสูตรแม่พิมพ์ “การตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยเครื่องสแกน ๓ มิติ สำหรับการวัดและตรวจค่า GD&T” ให้แก่ครูในวิทยาลัยเครือข่าย นักเรียนนักศึกษา บุคลากรในสาขาอาชีพ และผู้ที่สนใจ 
 
 
 
ในการนี้ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมผู้บริหารจาก สคช. เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมี นายกมล นาคะสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมมากกว่า ๑๓๐ คน
.
 
 
หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เป็นประโยขน์ต่อผู้ที่เลือกเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ  เพื่อให้นักศึกษาได้มีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบวิชาชีพ เนื่องจากในการอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการ 
โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหลักส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กรหลักภาคการศึกษา แรงงาน ภาคสถานประกอบการ และสถานศึกษานำร่อง โดยสาขาอาชีพแม่พิมพ์และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น และเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด