สกศ. หารือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอพัฒนาแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย

image

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๔) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) หารือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาเครื่องมือคัดกรองและวินิจฉัยเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ด้านเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) โดยมี รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา ประธานการประชุมแลผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ กรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านการวิจัยพัฒนาเครื่องมือวัดแวว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์) และบุคลากร สกศ. ร่วมแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สกศ. 

การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาคำนิยามและตรวจสอบข้อความในแต่ละด้าน เพื่อให้ครอบคลุมกับการวัดแววความสามารถพิเศษ และ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบสำรวจความสามารถทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 

เบื้องต้น (ร่าง) ข้อเสนอดังกล่าว ใช้การสำรวจนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง ๑ ปี ถึง ๕ ปี ๑๑ เดือน ที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีการวัดแววความสามารถพิเศษ ๙ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเรียนรู้ ๒) ด้านภาษา ๓) ด้านคณิตศาสตร์ ๔) ด้านวิทยาศาสตร์ ๕) ด้านเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี ๖) ด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์ ๗) ด้านดนตรีและการได้ยิน ๘) ด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ และ ๙) ด้านอารมณ์และสังคม

ทั้งนี้ สกศ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแบบสำรวจดังกล่าว เพื่อนำไปเป็นต้นแบบเครื่องมือเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และรองรับเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพสูงที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประสบผลสำเร็จต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด