สกศ. ลงพื้นที่เมืองชุมพร บูรณาการเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

image

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดกลไก แนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ณ โรงแรมมรกต จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งเลขาธิการสภาการศึกษามอบหมายให้ ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เป็นประธานเปิด

 

 

 

การประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากฎหมายการศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันกำหนดกลไกและแนวทางในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กฎหมายและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดไว้

 

 

จากนั้น นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง การบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา ซึ่งให้ความสำคัญของการศึกษา ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะอย่างรอบด้าน และการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

 

 

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการอภิปรายในประเด็น 1) การกำหนดกลไก แนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 2) การจัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษานำร่องโดยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานการศึกษา ท้องถิ่น เอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อหาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด