สภาการศึกษาฟอร์มทีมผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาเครื่องมือคัดกรองความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD)และการได้ยินของเด็กปฐมวัย

image

 

วันนี้ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาเครื่องมือคัดกรองและวินิจฉัยเด็กปฐมวัยในการหาภาวะความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาส ด้านความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD) และการได้ยิน โดยมี ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ กรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร สกศ. ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย อาคาร ๒ ชั้น ๕ สกศ. 

 

การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาขอบเขตของเครื่องมือคัดกรองและวินิจฉัยเด็กปฐมวัยในการหาภาวะความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาส ด้านความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD)และการได้ยิน เบื้องต้นแบ่งเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเห็น ๒) ด้านการได้ยิน ๓) ด้านสติปัญญา ๔) ด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ๕) ด้านการเรียนรู้ และ ๖) ด้านการพูดและภาษา 

 

 

ทั้งนี้ สกศ. จะนำผลวิจัยและแนวทางดูแลเด็กปฐมวัยในการหาภาวะความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาสในภาวะต่าง ๆ มาพิจารณาอย่างรอบด้าน เพื่อพัฒนาเครื่องมือคัดกรอง ฯ ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ปกครองให้มีความเข้าใจในเรื่องการดูแลเด็กกลุ่มนี้ และเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา สามารถใช้ชีวิต และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป 

 

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด