สกศ. ลงพื้นที่ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

image

 

 

 

วันนี้ (๒๙ มี.ค. ๖๔) ในช่วงเช้า ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองหวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี//ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์) พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ (นายกิติ มาดิลกโกวิท รศ.พิเศษ อำนาจ บัวศิริ นายกิตติพันธ์ ใจดี รศ.ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สกศ. (นางศิริพร ศริพันธุ์) และข้าราชการ สกศ. ลงพื้นที่ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎ์ธานี โดยมี พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผกก.ตชด.๔๑ ร.ต.ท. สุเมธ ทองคง ครูใหญ่ ให้การต้อนรับ

 

 

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองหวาย ตั้งอยู่ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๓๙ คน ครูผู้สอนจำนวน ๑๓ คน เป็นตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน ๗ นาย และบุคลาการทางการศึกษา ๕ คน

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศที่บ่งชี้สภาพความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ได้แก่ ๑) การเดินทางมาเรียน โรงเรียนไม่ไกลจากบ้านแต่ลำบากช่วงฤดูฝน ๒) สภาพเศรษฐกิจครอบครัว เช่น เด็กยากจนและยากจนพิเศษมีจำนวนมาก รายได้ต่อครัวเรือนน้อย ผู้ปกครองทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ ๓) สถานะครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดฝากลูกไว้กับตายาย

 

 

ภาพรวมในช่วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมา แนวโน้มปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากมีความเจริญเข้ามาในชุมชน ทำให้นักเรียนได้รับโอกาศทางการศึกษามากขึ้น

 

 

ในช่วงบ่าย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร//ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ดร.สมพร เพชรสงค์) รองศึกษาธิการจังหวัด (ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล)ให้การต้อนรับ

 

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด