นิเวศการเรียนรู้ ฉบับการ์ตูน

          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ได้ดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการจัดนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

          การจัดนิเวศการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งการจัดนิเวศการเรียนรู้นั้น จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมผ่านแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ หนังสือ คลิปวีดิทัศน์ Infographic โปสเตอร์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการหนึ่งที่มีความแปลกใหม่ สามารถนำเสนอแนวคิด ไอเดียการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายและน่าสนใจคือ การจัดทำเนื้อหาภาพการ์ตูน จำนวน 20 ตอนโดยนิเวศการเรียนรู้ ฉบับการ์ตูนนี้ เป็นการนำเสนอไอเดียของเหล่าบรรดาครูผู้สอน ที่ได้ร่วมแบ่งปันไอเดียการจัดการเรียนการสอนภายใต้ “โครงการแมวมอง แมวมี” นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวของการ์ตูนผ่านการคิดและออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ให้น่าติดตามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับครูผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้หรือการจัดนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสม

ท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องราวนิเวศการเรียนรู้ ฉบับการ์ตูนนี้ได้ทาง
เว็บไซต์
www.webtoons.com และ www.onec.go.th
Facebook : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Link: https://bit.ly/3CsUD3q


ON AIR
(WEBTOON)

 

On Air
(Ep.01-20)
October
2021
November
2021
December
2021
January
2022
EP. 01 23/10/2021      
EP. 02 24/10/2021      
EP. 03 25/10/2021      
EP. 04 26/10/2021      
EP. 05 27/10/2021      
EP. 06 28/10/2021      
EP. 07   03/11/2021    
EP. 08   09/11/2021    
EP. 09   15/11/2021    
EP. 10   21/11/2021    
EP. 11   27/11/2021    
EP. 12     03/12/2021  
EP. 13     09/12/2021  
EP. 14     15/12/2021  
EP. 15     21/12/2021  
EP. 16     27/12/2021  
EP. 17       02/01/2022
EP. 18       08/01/2022
EP. 19       14/01/2022
EP. 20       20/01/2022

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด