ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

           ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการจัดทำร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ให้สามารถจัดตั้งหน่วยงานเพื่อมาดำเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          "วัตถุประสงค์การจัดตั้ง" สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา มีเจตนารมณ์ต้องการให้เป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบและกลไกในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทําหน้าที่พัฒนา รวบรวม จัดทำมาตรฐาน ตรวจสอบ และกลั่นกรองสื่อเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ วิจัยเเละพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาของการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตลอดจนให้บริการระบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

          ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมเเสดงความคิดเห็น และดาวน์โหลด ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ได้ที่นี่


 

ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

ร่วมแสดงควาคิดเห็น ได้ที่นี่

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด