ภารกิจสำคัญและองค์ความรู้ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ทำความรู้จัก “สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา”
1. OEC Open House : วีดิทัศน์แนะนำองค์กร [Cinematography Version]
https://youtu.be/v_SZ9N3M6aA

2. OEC Open House : หน้าที่และภารกิจของ สกศ.
https://youtu.be/AfT1JS-Za8s

ภารกิจสำคัญและองค์ความรู้
1. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
https://youtu.be/krFFTrndz3E

2. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
https://youtu.be/eUtzXin6lZQ

3. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : จากแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
https://youtu.be/r0koxma56Nw

4. ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) : ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อคนไทย
https://youtu.be/yPA8B84SnKw

5. สภาการศึกษาเตรียมพร้อมกำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างไร ?
https://youtu.be/0kLUxlqCJyM

6. การเรียน Coding สู่การสร้างผู้เรียนให้มีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
https://youtu.be/nKH4jaP0zh8

7. การใช้ PLC เพื่อการเรียนการสอน Coding
https://youtu.be/qnuN-3vkYkc

8. เปิดใจ เปิดวิถี New Normal ครูยุค COVID-19
https://youtu.be/GkunXDZXzH0

9. การเสวนาทางวิชาการ OEC Forum 2021 หัวข้อ : ฟังเสียงครู สู่นโยบาย “ครูชนะ” ในยุคดิจิทัล
https://youtu.be/XVKt7dkmGPQ

10. การเสวนาทางวิชาการ OEC Forum 2021 หัวข้อ : การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation
https://youtu.be/2lSbH32087I

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด