ปี 2543

- เรื่องเสร็จที่ 143/2543 เรื่อง การใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

- เรื่องเสร็จที่ 175/2543 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. 2523

- เรื่องเสร็จที่ 585/2543 เรื่อง หารือกรณีบุคคลคนเดียวดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในขณะเดียวกันสองตำแหน่ง

- เรื่องเสร็จที่ 619/2543 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

- เรื่องเสร็จที่ 703/2543 เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของโรงเรียนเอกชน
 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด