ปี 2546

- เรื่องเสร็จที่ 1/2546 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- เรื่องเสร็จที่  19/2546 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- เรื่องเสร็จที่  91/2546 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เรื่องเสร็จที่ 123/2546 เรื่อง อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษาและโรงเรียนกีฬาในสังกัด

- เรื่องเสร็จที่ 225/2546 เรื่อง สถานะของคุรุสภาและองค์การค้าของคุรุสภาตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

- เรื่องเสร็จที่ 292/2546 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กรณีการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุที่เป็นที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

- เรื่องเสร็จที่ 295/2546 เรื่อง ทบทวนข้อหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำหรับอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาท่องเที่ยวและสนามกอล์ฟของสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

- เรื่องเสร็จที่ 556/2546 เรื่อง สถานภาพของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

- เรื่องเสร็จที่ 662/2546 เรื่อง ข้อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

- เรื่องเสร็จที่ 738/2546 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

- เรื่องเสร็จที่ 780-781/2546 เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด