ปี 2547

- เรื่องเสร็จที่ 118/2547 เรื่อง การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

- เรื่องเสร็จที่ 165/2547 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอหารือเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง

- เรื่องเสร็จที่ 330/2547 เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

- เรื่องเสร็จที่ 547/2547 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการข้าราชการครู

- เรื่องเสร็จที่ 775/2547 เรื่อง อำนาจของประธานกรรมการประจำสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

- เรื่องเสร็จที่ 831/2547 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

- เรื่องเสร็จที่ 893/2547 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3

- เรื่องเสร็จที่ 1042/2547 เรื่อง สถานภาพของคุรุสภา (สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

- เรื่องเสร็จที่ 1065/2547 เรื่อง สิทธิในการนำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนเพื่อถอดถอนคณาจารย์ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด